YERUSHALAYIM
VERS
Avir harim tzalul kayayin
Ve'reiach oranim
Nissa be'ru'ah ha'arbayim
Im kol pa'am onim
VERS
U've'tardemat ilan va'even
Shvuyah ba'halomah
Ha'ir asher badad yoshevet
U've'libbah homah
CHORUS X
Yerushalayim shel zahav
Ve'shel nehoshet ve'shel ohr
Ha'lo le'chol shirayich
Ani kinnor