HAN ER DEN HøYESTE
Han er den høyeste Jesus er Konge og Gud
Jeg vil prise Ham
Han er den høyeste evig den høyeste
Jeg vil pri se Ham
Kon ge og Gud
Hans ord skal for evig stå fast
Him mel og jord
Kom lovsyng Hans hellige navn
Han er den høyeste Jesus er Konge og Gud