DEILIG ER JORDEN
INTRO noter
VERS
Deilig er jo-or-den,
prektig er Guds Hi-i-mmel,
skjønn e- r sje len es pi- ilgr ims-gang.
Gjen nom de fa gre ri ker på jo-orden
går vi til pa radis med sang.
VERS
Tider skal ko-m-me, tider skal hen ru-l-le
slekt sk al fø lge sle-ek- ters gang
a-al dri forstu mmer to- o nen fra Hi-imlen
i sjelens gla de pil grimssang!........
VERS
Englene sa- ang den først for mar kens hy- yrder
skjønt fra-a sjel ti- il sj el det lød
Fred over jor den! Me- en neske fryd deg
Oss er en ev ig frelser født!