Yerushalayim Key: Am Vers 1: [Am]Avir harim tzalul kay[Dm]ayin Ve'reiach ora[A7]nim Nissa be'ru'ah ha'arb[Dm]ayim Im kol pa'[Am]am[E]on[Am]im Vers 2: [Am]U've'tardemat ilan va'[Dm]even Shvuyah ba'halo[A7]mah Ha'ir asher badad yos[Dm]hevet U've'lib[Am]bah [E]ho[Am]mah Chorus x2: Yerusha[Dm]layim [G]shel za[C]hav Ve'shel ne[F]hoshet ve'shel [E]ohr Ha'lo le'[F]chol [G]shira[C]yich [G]An[Am]i [E]kinn[Am]or